ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a makronom.eu weboldalon történő regisztrációhoz és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezeléseihez

Hatályos: 2023.04.20.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő„)

Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 6. emelet.

Cégjegyzékszám: 01-09-375259; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28814861241

Adatkezelő honlapja: www.makronomintezet.hu

Ügyfélszolgálat: info@makronomintezet.hu

A makronom.eu oldal jogosultja a MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Kft.

Jelen adatkezelési tájékoztató részletesen tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az érintettek személyes adatait, továbbá információval szolgál az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségekről.

Az Adatkezelő a makronom.eu weboldalon történő regisztrációhoz és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját jogosult egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató legújabb verziója az https://makronom.eu/adatvedelem linken érhető el.

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény

III. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA

1.  A RENDSZER ÁLTAL NAPLÓZOTT ADATOK
személyes adat az adatkezelés célja
a) technikai információk (IP cím, cookie azonosító, látogató/felhasználó országa) Az Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

A technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID stb). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, a visszaélések kivédése, csalásfigyelés, valamint az elszámoltathatóság biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatok törlésének határideje:

A rendszer a fenti adatokat az alábbi táblázatban meghatározott ideig tárolja, majd automatikusan törli.

Süti Szolgáltató Funkció Megőrzési idő
_lscache_vary Lightspeed gyorsítótár 2 nap
_ga_899Y2DZMDM Google látogatottsági statisztika 1 év 1 hónap
_ga Google látogatottsági statisztika 1 év 1 hónap
Facebook Pixel Code Facebook Műveletek mérése és célközönség kiépítése. 1 év

A sütik típusai

A) Szükségszerű sütik: Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy  az érintett böngészni tudjon a honlapon, továbbá bizonyos funkciók megfelelően működjenek.
B) Funkcionális sütik: Ezek a sütik a honlap funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik az Érintett preferenciáit.
C) Teljesítmény sütik: Ezek a sütik javítják a honlap teljesítményét és így jobb felhasználói élményt biztosítanak.
D) A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik: Ezeket a sütiket azért alkalmazzák, hogy nyomon követhető legyen a honlap látogatójának viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak a honlapon belül.
E) Online hirdetési viselkedést követő sütik: Ezeket a sütiket arra használják, hogy a látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott honlapon.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

A) Google Adwords, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
B) Doubleclick, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
C) Google Analytics, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
D) Facebook, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.facebook.com/help/cookies/

IV. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, A CÍMZETTEK MEGNEVEZÉSE

IV.1. Az adattovábbítás címzettjei

Cég név: DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36 – 1 – 432 – 3232
Fax: +36 – 1 – 432 – 3231
Email: 
support@dotroll.com
Honlap: 
https://dotroll.com

Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Cég név: WordPress – Automattic Inc.

Cím: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA

Adatvédelmi információk: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Cégnév: MailChimp/Rocket Science Group, LLC

Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, US

Adatvédelmi információk: https://www.intuit.com/privacy/statement/

Cégnév: Defiant Inc.

Cím: 1700 Westlake Ave N Ste 200, Seattle, WA 98109

Adatvédelmi információk: https://www.wordfence.com/privacy-policy/


Cég név: Facebook Inc.

Cím: Menlo Park, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cég név: LinkedIn Corporation

Cím: Sunnyvale, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cég név: Instagram

Cím: Menlo Park, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://help.instagram.com/519522125107875

 

A fentieken túl Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében az Adatkezelő adatokat továbbít a megkereső hivatali szervek (Állami Számvevőszék, eljáró hatóságok, bíróságok, ügyészség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal stb.) részére. Hivatalos megkeresés esetén, ha a hivatali szerv az adatkérés pontos célját és az adatok körét, valamint az adattovábbítás jogszabályi alapját megjelölte, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az általunk tárolt és a hivatali szerv által megjelölt személyes adatot. Személyes adatot ilyen estekben is csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hivatali szervnek továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adattovábbítást kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatása esetén végez.

V. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatokhoz az Adatkezelő feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, továbbá az Adatkezelő általa jelen tájékoztatóban megjelölt címzettek.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

VI.1 A hozzáféréshez és tájékoztatás kéréshez való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig

kezeli az Adatkezelő, továbbá

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

– az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást első esetben díjmentesen biztosítja az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül. Amennyiben a beérkezett kérelem bonyolultsága vagy az azonos időszakban az Adatkezelőhöz beérkezett kérelmek nagy száma vagy más akadályozó tényező azt indokolja, abban az esetben az Adatkezelő jogosult ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani. Az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett által benyújtott kérelemről az Adatkezelő megállapítja, hogy egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

VI.2. Helyesbítéshez való jog:

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek. Erre tekintettel az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (amennyiben ez technikailag lehetséges), illetőleg a pontatlan személyes adatot helyesbítse vagy a hiányos adatot egészítse ki. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

VI.3. Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban benyújtott kérelme alapján tiltakozhat bármikor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés (a III. fejezet 4. pont szerinti adatkezelés) ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (ilyen kényszerítő jogos oknak minősül például az informatikai rendszer biztonságának biztosítása, a visszaélések kivédése, a csalásfigyelés), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontján alapuló adatkezelés esetében nem illeti meg az érintettet.

VI.4. Adathordozáshoz való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban benyújtott kérelme alapján kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat jogosult egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 

VI.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

– az érintett korábban tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

VI.6. Törléshez való jog:

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

Az érintett a törléshez való joggal abban az esetben élhet, ha az Adatkezelőnek nincs jogszabályi kötelezettsége az adat kezelésére vonatkozóan. Amennyiben nincs ilyen jogi kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségen keresztül értesíti.

Az Adatkezelő köteles továbbá a GDPR rendelkezéseinek megfelelően az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonta a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezelés alapját képező hozzájárulását.

A jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő törlési kötelezettségét az adatkezelés jogalapját képező törvény szabályozza.

VI.7. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kérdéseivel, észrevételeivel, panaszával, illetőleg bámely érintetti jogának gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy írásban forduljon az Adatkezelőhöz az info@makronomintezet.hu e-mail címen.

Adatvédelmi hatósági eljárás: amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az Adatkezelő székhelye vagy választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok elérhetőségét megtalálja a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon.

VIII. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

 1. SZEMÉLYES ADAT: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
 2. ADATKEZELÉS: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. PROFILALKOTÁS: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. ADATKEZELŐ: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 6. ADATFELDOLGOZÓ: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. CÍMZETT: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 8. HARMADIK FÉL: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 11. ADATTÖRLÉS: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. EGT-ÁLLAM: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 13. ÉRINTETT: azonosított vagy azonosítható természetes személy, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 14. FELHASZNÁLÓ: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján regisztrál vagy a hírlevél küldő szolgáltatásra feliratkozik;
 15. HARMADIK ORSZÁG: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 16. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Promóció

Trend

Promóció

Hazai válogatás

Kövess minket

Facebook

Instagram

LinkedIn