Általános Szerződési Feltételek

I. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

 1. Jelen feltételek tárgya a MAKRONÓM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közzétevő) által megjelentetett kiadványok – nyomtatott és online termékek – és az e kiadványok megjelentetési felületei tekintetében végzett reklámértékesítési szolgáltatások általános szerződési feltételeinek szabályozása (a jelen dokumentum a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF-ben rögzített feltételek külön kikötés nélkül is irányadóak a Közzétevő és ügyfele között létrejövő egyedi szerződésre nézve; az ÁSZF-től eltérő bármilyen rendelkezést a felek közös megegyezéssel, írásban fogadhatnak el. Az ÁSZF szabályozza az értékesített reklámra, hirdetésre vonatkozóan létrejövő jogviszonyban a reklámozó, hirdető személy és a Közzétevő jogait és kötelezettségeit.

II. FOGALMAK

 1. Kiadvány: A Közzétevő gondozásában megjelenő rendszeres vagy időszaki papíralapú kiadványok és az általa üzemeltetett internetes portálok.
 2. Reklám, hirdetés: Ellenérték fejében közzétett szöveges és/vagy képi közlés/tájékoztatás/megjelenítés, amely megnevezett termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy egyéb módon történő igénybevételére ösztönöz, illetve segíti a reklámozó, hirdető által meghatározott egyéb célok – így többek között ismertség növelése, tevékenység népszerűsítése – elérését.
 3. Reklámozó, hirdető: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek érdekében a reklám, hirdetés közzétételre kerül, és ezt a Közzétevőtől vagy a vele szerződéses viszonyban álló, a Közzétevő nevében eljáró Közvetítőn keresztül megrendeli (a reklámozó, illetve a hirdető a továbbiakban együtt: Reklámozó).
 4. Reklámközzétevő: A Közzétevő, amely az általa megjelentett kiadványok – nyomtatott és online termékek – tekintetében a reklámértékesítési szolgáltatást nyújtja.
 5. Közvetítő: A Közzétevő megbízásából eljáró, reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a feladata a Közzétevővel kötött közvetítői szerződés alapján a Reklám közzétételére vonatkozó szerződés megkötésének elősegítése.
 6. Médiaajánló, listaár, kedvezmény: A Közzétevő mindenkor hatályos Listaárait, azaz a Reklám Médiajánlóban meghatározott díjait tartalmazó dokumentum. A Közzétevő a listaárból változó mértékű, százalékban vagy összegben meghatározott díjengedményt, azaz Kedvezményt adhat.
 7. Szerződés, megrendelő: A Reklám, hirdetés közzététele érdekében a Közzétevővel kötött megállapodás, amelynek alapján a reklám, hirdetés közzététele megtörténik. A szerződés, megrendelő aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

Megrendelő útján történő szerződéskötés céljából a Közzétevő csak az általa rendszeresített megrendelő formanyomtatvány alkalmazását fogadja el, amely a Reklámozó és a reklám, hirdetés beazonosításához szükséges minden lényeges adatot tartalmaz, így többek között a névre, székhelyre, adó- és/vagy cégjegyzékszámra, egyéb nyilvántartási számra, a kapcsolattartó nevére és a kapcsolattartásra vonatkozó egyéb adatokat (e-mail vagy telefonszám), valamint tartalmazza az aláírásra jogosult nevét, cégszerű aláírását, a kiadvány nevét, a megjelentetés dátumát, a Közzétevő kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, e-mail címét, a közzétételben szereplő termék vagy szolgáltatás nevét, a megjelenés darabszámát, időpontját, méretét, listaárát, a kedvezmény mértékét és kedvezményes árát, valamint ezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevő által esetlegesen kért olyan adatot, amely a teljesítéshez szükséges.

III. A REKLÁM, HIRDETÉS MEGRENDELÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE

 1. A Reklámközzétevő a megrendeléseket kizárólag írásban, postai vagy elektronikus küldemény formájában fogadja el. A Reklámozó a szerződést, megrendelőt cégszerűen aláírva köteles továbbítani, elektronikus küldemény esetén pedig köteles a szerződést, megrendelőt eredeti formában is eljuttatni a Reklámközzétevőhöz.
 2. A megjelentetni kívánt hirdetésnek meg kell felelnie az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak, tartalma és formája nem ütközhet jogszabályba, egyben összhangban kell lennie a Közzétevő Médiajánlójával.
 3. Reklámozó felelős a hirdetés tartalmának valódiságáért és azért, hogy ez nem sérti harmadik személyek jogait, valamint ugyancsak Reklámozó garantálja a közzétételhez szükséges jogok meglétét is. Az e pontban írottakat Közzétevő nem jogosult vizsgálni, azonban esetleges megsértésük esetén semmiféle felelősséggel nem tartozik, a teljes helytállásra Reklámozó köteles.
 4. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezések – így különösen: fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozásának tilalma; gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható, vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználása engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozásának tilalma; embergyógyászati célra szánt, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek továbbá gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozására vonatkozó korlátozások; gyógyszerreklám közzétételére vonatkozó tilalmak; dohányáru, alkoholtartalmú ital reklámozására és a reklám közzétételére vonatkozó tilalmak, valamint a dohányáru sajtótermékben való reklámjának tartalmára vonatkozó rendelkezések – megsértése esetén Közzétevő semmiféle felelősséggel nem tartozik. Az e pontban megfogalmazott rendelkezések megsértéséért a Reklámozó tartozik teljes felelősséggel.
 5. A reklámokra vonatkozó hatályos jogszabályi, egyéb reklámetikai rendelkezések megsértéséért Közzétevő szintén nem tartozik felelősséggel, ezen előírások megtartása is a Reklámozó kötelezettsége és felelőssége.
 6. Közzétevő jogosult arra, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a tilalmakba ütköző reklámok megjelentetését – minden szankció nélkül – kizárólag a megfelelő jogszabályhelyre történő hivatkozással, egyoldalúan megtagadja.

IV. A MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 1. Hirdetés megrendelésének minősül minden írásban, postai vagy elektronikus küldeményként a Közzétevőhöz beérkezett megrendelés. A megrendelés és megrendelés lemondásának esetét kivéve írásbeli kommunikációnak minősül a felek közötti e-mail váltás is.
 2. Abban az esetben, ha a megrendelésben a Reklámozó konkrét időpontot nem jelöl meg, a Közzétevő megjelöli a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját. A szerződés a megrendelés Közzétevői elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre és lép hatályba. Ha a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját a Közzétevő jelöli meg, a szerződés akkor jön létre és lép hatályba, ha a megrendelés Közzétevő által történő visszaigazolását követő két napon belül a Reklámozó részéről írásbeli véleményeltérés nem érkezik. A szerződés tartalmát minden esetben a megrendelés, a Közzétevő visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF és a Közzétevő hatályos tarifatáblázata határozza meg.
 3. Közzétevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetési felületet Reklámozó részére minden körülmények között biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megrendelés meghiúsulását rajta kívül álló ok eredményezte.
 4. Közzétevő jogosult visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek jogszabályba ütköznek. Közzétevő a hirdetések kéziratán Reklámozó külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat, kivéve, ha a Reklámozó a megrendelésben, vagy a szerződésben írásban nyilatkozik arról, hogy a Közzétevő a hirdetéseken semmilyen változtatást nem eszközölhet.
 5. Ugyancsak jogosult a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásokat végezni, amennyiben ez szükséges. Ez esetben azonban a módosított kéziratot jóváhagyás céljából köteles visszaküldeni Reklámozónak. A Reklámozó a jóváhagyásra visszaküldött (e-mail) anyag elfogadásáról egy napon belül köteles nyilatkozni, ez utóbbi hiányában a Közzétevő a változtatásokat elfogadottnak tekinti. Nem észlelés címen a Közzétevőval szemben semmiféle igény nem támasztható.
 6. Reklámozó köteles a Médiaajánlóban előre megadott formában és határidőig a közzétételhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép – a továbbiakban: Hirdetési anyag) hiánytalanul Közzétevő rendelkezésére bocsátani. Nyomdakész Hirdetési anyagnak kizárólag a Médiaajánlóban előre meghatározott technikai feltételeknek megfelelően, elektronikus formában, emailen, ftp elérésen keresztül leadott Hirdetési anyag minősül. Reklámozó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott Hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad. Amennyiben a hirdetés elkészítéséhez Reklámozó a Közzétevő segítségét igényli, ezt a megrendeléssel együtt kell közölnie, hogy az alkotók kijelölésére és a munkák elvégzésére, majd jóváhagyására elegendő idő maradjon. Közzétevő a Reklámozó megbízása alapján elvégzi a hirdetések megjelentetéséhez szükséges nyomdai előkészítést. Közzétevő megbízásnak tekinti azt is, ha a Reklámozó által leadott Hirdetési anyag technikailag nem alkalmas megjelentetésre. Az e pontban meghatározottól eltérően leadott Hirdetési anyagok esetén Közzétevő technikai költséget számít fel, továbbá a hirdetések elkészítésekor végzett munkák költségét is külön felszámítja Reklámozó felé.
 7. A Közzétevő által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek Közzétevő tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak Közzétevő előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.
 8. A hirdetési megbízások csupán a tervek, illetve Hirdetési anyagok bemutatása és elfogadása után válnak Közzétevőre nézve kötelezővé. A megbízás elutasítását Közzétevő Reklámozóval haladéktalanul közli.
 9. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, Közzétevő azonban a teljes hirdetési díjat felszámítja.
 10. Ha a végső leadási határidőig Reklámozó nem küld Hirdetési anyagot, vagy ha – folyamatos megrendelés esetén – a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, Közzétevő felszólítja Reklámozót, hogy nyilatkozzon a megjelentetni kívánt hirdetés témájáról. Amennyiben a felszólításra Közzétevő nem kap választ, automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
 11. Közzétevő az időben átadott és elfogadott, jó minőségű Hirdetési anyag alapján garantálja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A megjelenítés során kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak.
 12. Közzétevő a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból eredő többletköltséget minden esetben a Reklámozó viseli.
 13. Ha a hirdetés Közzétevő mulasztásából hibásan, a megrendeléstől eltérően vagy tévesen jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben Közzétevő – Reklámozó kérésére – elsősorban a hirdetési díjból árengedményt ad, vagy a hirdetést ismét, díjmentesen megjelenteti. Az ismételt közlésen túlmenően Közzétevőt semminemű egyéb kötelezettség nem terhelheti.
 14. Reklámozó a lekötött hirdetési felület lemondása esetén a szerződésben kikötött díj nettó összege 50 százalékának megfelelő mértékű bánatpénzt köteles fizetni a Közzétevőnek, ha a lemondás a megjelenés előtt legalább 48 órával történik. Amennyiben a lemondás a megjelenés előtt 48 órán belül történik, akkor a Reklámozó 100 százalék mértékű bánatpénzt köteles fizetni. A megjelenés után közölt lemondás hatálytalan, és a Reklámozó a díj teljes összegének megfizetésére köteles. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. A lemondás az azt tartalmazó nyilatkozat Közzétevőhöz történő megérkezésével tekintendő közöltnek. A Hirdetési anyag leadási határidejének elmulasztása esetén automatikusan a lemondás jogkövetkezményei az irányadók.

V. HIRDETÉSI DÍJAK, ENGEDMÉNYEK

 1. Közzétevő hirdetési díjait és leadási határidőit a Médiaajánlóban teszi közzé. A Közzétevő tarifatáblázata tartalmazza az engedményeket is; amennyiben a mennyiségi engedmény mértékét külön megállapodás nem tartalmazza, úgy az árengedmény mértékét a mindenkor érvényes Médiaajánaló tartalmazza. Közzétevő fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben (különleges hirdetési felületek, közlemények, prospektushirdetések, rovatolt hirdetések, rendkívüli kiadványok, promóciós akciók, média-együttműködések stb.) a hirdetési díjat a tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg, mind a felárakat, mind a kedvezményeket illetően.
 2. A hirdetési megbízások során adott árengedmények csak az adott szerződés tárgyát képező hirdetésekre vonatkoznak. A mennyiségi árengedmények csak a ténylegesen megjelent hirdetésekre vonatkoznak. Amennyiben a megrendelt hirdetési lehetőséget Reklámozó nem használja ki teljes mértékben, a listaár és a kedvezményes hirdetési ár közötti különbséget köteles haladéktalanul visszafizetni. A Közzétevő által adott engedmény, illetve jutalék harmadik személy részére, külön megállapodás hiányában át nem ruházható.
 3. Reklámozó a hirdetési díjat a Közzétevő által küldött számla alapján fizeti meg. Közzétevőnek jogosult a hirdetési díjból előleget kérni.
 4. A 8 (nyolc) naptári napon belül meg nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha Reklámozó a számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni.
 5. Esetleges fizetési késedelem esetén Közzétevő jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására. Ha Reklámozó korábbi megrendeléseinek ellenértékét felhívás ellenére sem teljesíti, akkor Közzétevő jogosult követelése érvényesítése érdekében minden jogszerű utat igénybe venni, továbbá jogosult a későbbi megrendelések teljesítését a tartozások rendezéséig felfüggeszteni.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésekre alkalmazandó jog a magyar jog.
 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a reklámokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és reklámetikai előírások, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók.
 3. Mind Közzétevő mind Reklámozó köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrizni, időbeli korlátozás nélkül. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.
 4. Felek esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni; ennek eredménytelensége esetén a jogvitát a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint, az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönti el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a 2023. január 1. napja után megkötött szerződésekre érvényesek.

Promóció

Trend

Promóció

Hazai válogatás

Kövess minket

Facebook

Instagram

LinkedIn